Xie Zhenshu x Su Heting Same series worldview as Time Limited Hunt! 1v1. HE.

Shi Shanyan x Yan Junxun. 1vs1. HE.

Xiao Chiye x Shen Zechuan. 1vs1. HE.

Cang Ji x Jing Lin. 1vs1. HE.

Rong Bai x Song Ci 1vs1. HE.