Prince of Jianxing, Shen Wei's regiment suffered a crushing defeat at the Chashi River in the Northeast. The Prefecture of Dunzhou...

Xiao Chiye x Shen Zechuan. 1vs1. HE.