Sitemap of Novels & Chapters

 • Category: Uncategorized
 • Category: Fox Demon Cultivation Manual
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 1
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 2
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 3
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 4
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 5
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 6
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 7
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 8
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 9
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 10
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 11
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 12
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 13
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 14
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 15
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 16
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 17
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 18
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 19
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 20
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 21
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 22
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 23
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 24
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 25
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 26
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 27
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 28
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 29
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 30
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 31
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 32
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 33
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 34
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 35
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 36
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 37
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 38
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 39
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 40
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 41
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 42
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 43
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 44
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 45
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 46
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 47
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 48
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 49
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 50
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 51
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 52
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 53
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 54
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 55
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 56
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 57
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 58
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 59
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 60
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 61
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 62
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 63
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 64
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 65
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 66
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 67
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 68
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 69
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 70
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 71
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 72
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 73
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 74
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 75
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 76
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 77
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 78
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 79
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 80
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 81
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 82
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 83
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 84
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 85
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 86
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 87
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 88
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 89
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 90
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 91
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 92
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 93
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 94
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 95
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 96
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 97
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 98
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 99
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 100
  • Fox Demon Cultivation Manual – Chapter 101
  • Fox Demon Cultivation Manual – Extra : Rong Bai x Song Ci
 • Category: Qiang Jin Jiu
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 1 : Frigid Wind
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 2 : Death by Flogging
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 3 : Raptor
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 4 : Last Descendant
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 5 : Frontline
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 6 : Imprisonment
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 7 : Grand Mentor
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 8 : Suspicion
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 9 : Promotion
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 10 : Drunken
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 11 : New Year
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 12 : Dragon Boat Festival
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 13 : Little Cicada
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 14 : Praying Mantis
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 15 : Oriole
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 16 : Rainstorm
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 17 : Storm
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 18 : Donkey Roast
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 19 : Truth vs. Lies
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 20 : Decision
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 21 : Autumn Hunt
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 22 : Thunder
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 23 : Downpour
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 24 : Rainy Night
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 25 : Daybreak
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 26 : Frost
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 27 : Autumn Chill
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 28 : Drunk In The Alley
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 29 : Fate
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 30 : King of Wolves
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 31 : Nape
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 32 : Mountain Night Stay
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 33 : Uncle And Nephew
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 34 : Interrogation
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 35 : First Snow
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 36 : Scent
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 37 : Firearms
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 38 : Military Discipline
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 39 : Wolf & Tiger
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 40 : Tearing & Biting
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 41 : Lanzhou
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 42 : Red Plum Blossoms
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 43 : Atlas
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 44 : Night Chat
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 45 : New Blade
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 46 : Banquet
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 47 : Power Struggle
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 48 : Beating Them At Their Own Game
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 49 : Cold Glint
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 50 : In The Same Boat
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 51 : Commander-in-Chief
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 52 : Denouncement
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 53 : Compound Search
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 54 : Offensive
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 55 : Account Ledgers
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 56 : Blowing the Fire
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 57 : Case Closed
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 58 : Heavy Snow
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 59 : Romantic Liaisons
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 60 : Shackles
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 61 : Collapse
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 62 : Family Background
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 63 : Dredge
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 64 : Barrage of Rain
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 65 : Epidemic
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 66 : Rain Ceased
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 67 : Sharing A Pillow
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 68 : Lovemaking
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 69 : Evaluation of Merit
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 70 : Temple Reopening
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 71 : Trap
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 72 : Noble Rank Advancement
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 73 : Conferment
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 74 : Toast Exchange
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 75 : Night Ride
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 76 : Casting The Net
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 77 : Dispute
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 78 : Individual Servings
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 79 : Clues
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 80 : Betrothal Gift
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 81 : Shadows
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 82 : Debt Collection
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 83 : Scenery of Spring
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 84 : Wealth
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 85 : Assignment
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 86 : Former Residence
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 87 : Imperial Heir
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 88 : Imperial Preceptor
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 89 : Thunder
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 90 : Veteran General
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 91 : Libei
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 92 : Anxiety
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 93 : General
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 94 : Raging Waves
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 95 : Mansion
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 96 : Collapse
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 97 : In Pain
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 98 : On The Run
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 99 : Thank You Gift
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 100 : Hidden Danger
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 101 : Treasure
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 102 : Cizhou
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 103 : Beauty
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 104 : Elder Brother
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 105 : Cunning
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 106 : Crude
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 107 : Odd
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 108 : Silver
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 109 : Jingzhe
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 110 : Son of a Concubine
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 111 : Mother
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 112 : Chasing The Stars
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 113 : Reunion
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 114 : Intensity of Flames (REVISED)
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 115 : Destiny
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 116 : Chen Yang
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 117 : Favor & Intimidation
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 118 : Past Affairs
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 119 : Past Acquaintance
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 120 : Affairs in the Capital
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 121 : Liangyi
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 122 : The Emperor’s Daughter
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 123 : Yanqing
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 124 : The Die is Cast
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 125 : Meng & Yu
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 126 : Li Xiong
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 127 : Vulture
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 128 : Enemy Attack
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 129 : Graveyard of Dreams
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 130 : Jade Earring
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 131 : Spider Web
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 132 : Troops Advance
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 133: Nine Years
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 134 : Mengzheng
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 135 : Earring
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 136 : Sowing Discord
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 137 : Letter Reading
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 138 : Strategist
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 139 : The Price of Grain
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 140 : City Outskirts
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 141 : Rain
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 142 : Inkling
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 143 : Hidden
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 144 : Orange Jasmine
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 145 : Beggar
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 146 : Yuanzhuo
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 147: Stepmother
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 148 : Victory & Defeat
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 149 : Hua the Third
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 150 : Treacherous Minister
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 151 : Round-up
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 152 : Hasen
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 153 : Defeat
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 154 : Man
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 155 : Negotiations
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 156 : Eldest Sister-in-law
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 157 : Zhongxiong
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 158 : Broken Jade
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 159 : Nameless
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 160 : Rumor
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 161 : Sunset Glow
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 162 : Frontier Trade Market
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 163 : Boat on River
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 164 : Sunrise
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 165 : Shuang Yi
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 166 : Liu’er
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 167 : Guest
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 168 : Scorpion
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 169 : Dunzhou
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 170 : Creature
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 171 : Tattoo
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 172 : Heru
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 173 : Black & White
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 174 : Mad Dog
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 175 : Kitten
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 176 : Breaking Waves
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 177 : Torrential Rain
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 178 : Merchants
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 179: Woman
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 180 : Shen Wei
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 181 : Ce’an
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 182 : Quail
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 183 : Inseparable (Like Fish & Water)
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 184 : Discourse
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 185 : Hongyan
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 186 : Blizzard
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 187 : Approach
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 188 : Offense & Defense
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 189 : Snowtrooper
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 190 : Night Talk
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 191 : Lunar New Year’s Eve
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 192 : What The Snow Beckons
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 193 : Misgivings
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 194 : Sound Sleep
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 195 : Mastiffs
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 196 : Old Man
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 197 : (Un)expected
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 198 : Yin Chang
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 199 : Triumphant Return
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 200 : Banquet
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 201 : Intense Desire
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 202 : Connecting the Dots
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 203 : Songyu
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 204 : Empress Dowager
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 205 : Duanzhou
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 206 : River of Ice
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 207 : Played for the Fool
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 208 : Return of a Nightmare
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 209 : Embrace
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 210 : Qingshu Tribe
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 211 : Heavy Frost
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 212 : Dredge (Up The Past)
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 213 : Turn of Events
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 214 : Commander-in-chief
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 215 : Iron Fingers
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 216 : Damp Night
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 217 : Hewei
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 218 : Preparations (for a Rainy Day)
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 219 : Reward
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 220 : Figure
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 221 : Quandary
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 222: Bluff of a Move
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 223 : Tide
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 224 : Abrupt Change
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 225 : Adversary
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 226 : Magnanimity
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 227 : Child Prodigy
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 228 : In The Future
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 229 : Pan Lin
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 230 : Spring
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 231 : Feigns
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 232: Spring Freshet
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 233 : To Love And To Fear
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 234 : Nobody
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 235 : Scoundrel
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 236 : Twin Jades
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 237: Heir
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 238 : Burning (with Anxiety)
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 239 : Jianting
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 240: All Of A Sudden
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 241 : A Fine Woman
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 242 : Youxiong (Tribe)
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 243 : Strive
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 244 : Snowy Peaks
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 245: Relay Station
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 246: Night Dispatch
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 247 : The Sovereign
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 248 : Nameless
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 249 : Warfare Tactic
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 250 : Defensive Battle
  • Qiang Jin Jiu – Chapter 251 : Resounding Victory
 • Category: Nan Chan
  • Nan Chan – Chapter 1: The Past
  • Nan Chan – Chapter 2: Brocade Carp
  • Nan Chan – Chapter 3: Vivacious
  • Nan Chan – Chapter 4: Opportunity
  • Nan Chan – Chapter 5: Deceitful
  • Nan Chan – Chapter 6: Cang Ji
  • Nan Chan – Chapter 7 : Overturn The Mountain
  • Nan Chan – Chapter 8 : Hai Jiao
  • Nan Chan – Chapter 9 : Westbound
  • Nan Chan – Chapter 10 : Luocha (1)
  • Nan Chan – Chapter 11 : Luocha (2)
  • Nan Chan – Chapter 12 : Luocha (3)
  • Nan Chan – Chapter 13 : Luocha (4)
  • Nan Chan – Chapter 14 : North Wind
  • Nan Chan – Chapter 15 : Spiritual Sea
  • Nan Chan – Chapter 16 : Complicated
  • Nan Chan – Chapter 17 : Fuzi
  • Nan Chan – Chapter 18 : Truth And Lies
  • Nan Chan – Chapter 19 : Debt
  • Nan Chan – Chapter 20 : Dong Lin (1)
  • Nan Chan – Chapter 21 : Dong Lin (2)
  • Nan Chan – Chapter 22 : Dong Lin (3)
  • Nan Chan – Chapter 23 : Pitch-Black Night
  • Nan Chan – Chapter 24 : Death Wish
  • Nan Chan – Chapter 25 : Intoxication
  • Nan Chan – Chapter 26 : Demon
  • Nan Chan – Chapter 27 : Mountain City
  • Nan Chan – Chapter 28 : Thread
  • Nan Chan – Chapter 29 : Another Encounter
  • Nan Chan – Chapter 30 : Satisfaction
  • Nan Chan – Chapter 31 : Continued Dream
  • Nan Chan – Chapter 32 : The Arrival
  • Nan Chan – Chapter 33 : Mountain Deity
  • Nan Chan – Chapter 34 : Gu Shen (1)
  • Nan Chan – Chapter 35 : Gu Shen (2)
  • Nan Chan – Chapter 36 : Deity Lord
  • Nan Chan – Chapter 37 : The Youth
  • Nan Chan – Chapter 38 : The Pain of Separation
  • Nan Chan – Chapter 39 : Right or Wrong
  • Nan Chan – Chapter 40 : Doctrine of Gods
  • Nan Chan – Chapter 41 : Doubt
  • Nan Chan – Chapter 42 : Wolf Demon
  • Nan Chan – Chapter 43 : Chu Lun
  • Nan Chan – Chapter 44 : Le Yan
  • Nan Chan – Chapter 45 : Another Situation
  • Nan Chan – Chapter 46 : Probe
  • Nan Chan – Chapter 47 : Implication
  • Nan Chan – Chapter 48 : Sinking
  • Nan Chan – Chapter 49 : Deathtrap
  • Nan Chan – Chapter 50 : Truth And Falsehood
  • Nan Chan – Chapter 51 : Inexplicability
  • Nan Chan – Chapter 52 : Toying
  • Nan Chan – Chapter 53 : Dragon Roar
  • Nan Chan – Chapter 54 : Evil Spirit
  • Nan Chan – Chapter 55 : Yan Quan
  • Nan Chan – Chapter 56 : Doubt Again
  • Nan Chan – Chapter 57 : Rainy Night
  • Nan Chan – Chapter 58 : Old Ailment
  • Nan Chan – Chapter 59 : Shuang Xue (Frost & Snow)
  • Nan Chan – Chapter 60 : Keeping Watch at a Tree
  • Nan Chan – Chapter 61 : To Await A Rabbit
  • Nan Chan – Chapter 62 : Chessboard
  • Nan Chan – Chapter 63 : Fog
  • Nan Chan – Chapter 64 : Life For Life
  • Nan Chan – Chapter 65 : Nocturnal
  • Nan Chan – Chapter 66 : Played For The Fool
  • Nan Chan – Chapter 67 : Coax
  • Nan Chan – Chapter 68 : Husband And Wife 
  • Nan Chan – Chapter 69 : King of Hell
  • Nan Chan – Chapter 70 : Wang Chuan (River of Forgetfulness)
  • Nan Chan – Chapter 71 : Sinking Into The River
  • Nan Chan – Chapter 72 : Wine-induced Heat
  • Nan Chan – Chapter 73 : Way of the Sword
  • Nan Chan – Chapter 74 : Mental
  • Nan Chan – Chapter 75 : Jiu-lang
  • Nan Chan – Chapter 76 : Evil Form
  • Nan Chan – Chapter 77 : Bencheng 
  • Nan Chan – Chapter 78 : Stone Spirit
  • Nan Chan – Chapter 79 : Hide and Seek
  • Nan Chan – Chapter 80 : Night Tales
  • Nan Chan – Chapter 81 : Xuanyang
  • Nan Chan – Chapter 82 : Buddha’s Lotus
  • Nan Chan – Chapter 83 : Blood Fog
  • Nan Chan – Chapter 84 : Alone Together
  • Nan Chan – Chapter 85 : Scoundrel
  • Nan Chan – Chapter 86 : Anomaly
  • Nan Chan – Chapter 87 : Deceit
  • Nan Chan – Chapter 88 : Unpolished Jade
  • Nan Chan – Chapter 89 : Frosty Sky
  • Nan Chan – Chapter 90 : Nightmare
  • Nan Chan – Chapter 91 : (Trouble) Brewing
  • Nan Chan – Chapter 92 : Darling
  • Nan Chan – Chapter 93 : Reverse Scale
  • Nan Chan – Chapter 94 : Water Waves
  • Nan Chan – Chapter 95 : Sect Betrayal
  • Nan Chan – Chapter 96 : Evildoing
  • Nan Chan – Chapter 97 : Punishment by Flogging
  • Nan Chan – Chapter 98 : Unmask
  • Nan Chan – Chapter 99 : Cangdi
  • Nan Chan – Chapter 100 : Restraint
  • Nan Chan – Chapter 101 : Sarcophagus
  • Nan Chan – Chapter 102 : Seclusion
  • Nan Chan – Chapter 103 : Lin Song
  • Nan Chan – Chapter 104 : Brothers
  • Nan Chan – Chapter 105 : Against The Waves
  • Nan Chan – Chapter 106 : Dream Ends
  • Nan Chan – Chapter 107 : Feng Chun
  • Nan Chan – Chapter 108 : Inquiry
  • Nan Chan – Chapter 109 : Term of Address
  • Nan Chan – Chapter 110 : Former Residence
  • Nan Chan – Chapter 111 : Stirrings Of Desire
  • Nan Chan – Chapter 112 : Manifestation
  • Nan Chan – Chapter 113 : Pregnancy
  • Nan Chan – Chapter 114 : Younger Brothers
  • Nan Chan – Chapter 115 : Matchmaking
  • Nan Chan – Chapter 116 : Anomaly
  • Nan Chan – Chapter 117 : Childbirth
  • Nan Chan – Chapter 118 : Bronze Mirror
  • Nan Chan – Chapter 119 : Dong Jun
  • Nan Chan – Chapter 120 : Cheng Tian
  • Nan Chan – Chapter 121 : Metamorphosis
  • Nan Chan – Chapter 122 : Into A Dragon
  • Nan Chan – Chapter 123 : Birth
  • Nan Chan – Chapter 124 : Great Devil
  • Nan Chan – Chapter 125 : Red Thread
  • Nan Chan – Chapter 126 : Awakening of Insects
  • Nan Chan – Chapter 127 : Extra: Wedding Banquet (1)
  • Nan Chan – Chapter 128 : Extra: Wedding Banquet (2)
  • Nan Chan – Chapter 129 : Extra: Wedding Banquet (3)
 • Category: Time-Limited Hunt
  • Time-Limited Hunt – Chapter 1 : 01
  • Time-Limited Hunt – Chapter 2 : Disguise
  • Time-Limited Hunt – Chapter 3 : Panda
  • Time-Limited Hunt – Chapter 4 : Huihe
  • Time-Limited Hunt – Chapter 5 : Puli
  • Time-Limited Hunt – Chapter 6 : Contradiction
  • Time-Limited Hunt – Chapter 7 : Natural Instinct
  • Time-Limited Hunt – Chapter 8 : Xiulian
  • Time-Limited Hunt – Chapter 9 : Diba
  • Time-Limited Hunt – Chapter 10 : Sound of Rain
  • Time-Limited Hunt – Chapter 11 : Interest
  • Time-Limited Hunt – Chapter 12 : Genius
  • Time-Limited Hunt – Chapter 13 : Expose
  • Time-Limited Hunt – Chapter 14 : Fun
  • Time-Limited Hunt – Chapter 15 : Deterioration
  • Time-Limited Hunt – Chapter 16 : Prompt
  • Time-Limited Hunt – Chapter 17 : Voice
  • Time-Limited Hunt – Chapter 18 : System
  • Time-Limited Hunt – Chapter 19 : Suspicion
  • Time-Limited Hunt – Chapter 20 : Game
  • Time-Limited Hunt – Chapter 21 : Irritability
  • Time-Limited Hunt – Chapter 23 : Suspicions
  • Time-Limited Hunt – Chapter 24 : Clarity
  • Time-Limited Hunt – Chapter 25 : Snipe
  • Time-Limited Hunt – Chapter 26 : Lunatic
  • Time-Limited Hunt – Chapter 27 : Tracking
  • Time-Limited Hunt – Chapter 28 : Boundary
  • Time-Limited Hunt – Chapter 29 : Steel Bullet
  • Time-Limited Hunt – Chapter 30 : Live Broadcast
  • Time-Limited Hunt – Chapter 31 : Rooftop
  • Time-Limited Hunt – Chapter 32 : Silence
  • Time-Limited Hunt – Chapter 22 : Temptation
  • Time-Limited Hunt – Chapter 33 : Grocery Shopping
  • Time-Limited Hunt – Chapter 34 : Public Transport
  • Time-Limited Hunt – Chapter 35 : Homosexual
  • Time-Limited Hunt – Chapter 36 : Phone Call
  • Time-Limited Hunt – Chapter 37 : Ethics
  • Time-Limited Hunt – Chapter 38 : Obsessive-Compulsive Disorder
  • Time-Limited Hunt – Chapter 39 : Bedmate
  • Time-Limited Hunt – Chapter 40 : Sharing A Pillow
  • Time-Limited Hunt – Chapter 41 : Ferry
  • Time-Limited Hunt – Chapter 42 : Truth Or Lie
  • Time-Limited Hunt – Chapter 43 : Frog
  • Time-Limited Hunt – Chapter 44 : Diary
  • Time-Limited Hunt – Chapter 45 : Infiltration
  • Time-Limited Hunt – Chapter 46 : Lihang
  • Time-Limited Hunt – Chapter 47 : Melee
  • Time-Limited Hunt – Chapter 48 : MITES
  • Time-Limited Hunt – Chapter 49 : 20
  • Time-Limited Hunt – Chapter 50 : Combat
  • Time-Limited Hunt – Chapter 51 : Junxun 
  • Time-Limited Hunt – Chapter 52 : Evolution
  • Time-Limited Hunt – Chapter 53 : Reason
  • Time-Limited Hunt – Chapter 54 : Strange
  • Time-Limited Hunt – Chapter 55: Sudden Change
 • Category: Right on Target
  • Right on Target – Chapter 1 : World
  • Right on Target – Chapter 2 : Meowzai
  • Right on Target – Chapter 3 : Virtual
  • Right on Target – Chapter 4: Earring
  • Right on Target – Chapter 5 : Investigation
  • Right on Target – Chapter 6 : Magic
  • Right on Target – Chapter 7 : Race
  • Right on Target – Chapter 8 : Information
  • Right on Target – Chapter 9 : Boss 
  • Right on Target – Chapter 10 : Viper
  • Right on Target – Chapter 11 : Hot Bath At The Bathhouse
  • Right on Target – Chapter 12 : True or False
  • Right on Target – Chapter 13 : King Shen
  • Right on Target – Chapter 14 : Modification 
  • Right on Target – Chapter 15 : Bizarre
 • Category: t97
 • Category: Nan Chan Extras
  • Nan Chan Extras : Spring Days (Trad. CN Version)
  • Nan Chan Extras : Illusion (Simp. CN Version)
 • Category: Synopsis
  • Fox Demon Cultivation Manual Synopsis
  • Nan Chan Synopsis
  • Qiang Jin Jiu Synopsis
  • Time-Limited Hunt Synopsis
  • Right on Target Synopsis