Primer: Qiang Jin Jiu 101

Shen Zechuan doesn’t like your shoes.