Shiniang

The wife of one’s master (wife of shifu/shizun).