Glossary

 • 1v1
 • BL
 • Cang Di
 • Cangdi
 • Canglong
 • Ceremonial Directorate
 • Chanshi
 • Chief Surveillance Bureau
 • Cut Sleeve
 • Dage
 • Daoyou
 • Daozhang
 • Dasao
 • lawful and common
 • son of lawful birth
 • Didi
 • Dijun
 • Eastern Depot
 • Eight Great Clans
 • Er-gongzi
 • Feng Ta Shuang Yi
 • Fuzi
 • Gege
 • Gelao
 • Gonggong
 • Gongzi
 • Guniang
 • Hanlin
 • Hanlin Academy
 • Heir Apparent
 • Hereditary Prince
 • Hour of chen
 • Hour of chou
 • Hour of hai
 • Hour of mao
 • Hour of shen
 • Hour of si
 • Hour of wei
 • Hour of wu
 • Hour of xu
 • Hour of yin
 • Hour of you
 • Hour of zi
 • Imperial Army
 • Imperial Bodyguard
 • Imperial Prison
 • Ji-shu
 • Jiaolong
 • Jiejie
 • Jing Si
 • Jiu Ge
 • Jiu-sao
 • Junshang
 • Lang Tao Xue Jin
 • Langli Blade
 • Laohu
 • Linghai
 • Lord Chengtian
 • Lord Jiutian
 • Lord Linsong
 • Lord Shage
 • Luocha
 • Martial Fraternity
 • Meimei
 • Mo Zun
 • Morning Court
 • Mu-ge
 • Niangniang
 • Ping Luan
 • Prefectural Lord
 • Qinggong
 • Qudu
 • San-di
 • Seme
 • Serial no. 01AE86
 • Serial no. 7-001
 • Serial no. 7-006
 • Shenzhi
 • Shibo
 • Shidi
 • Shifu
 • Shijie
 • Shimei
 • Shiniang
 • Shishu
 • Shixiong
 • Shiyou
 • Shizhang
 • Shizun
 • Shou An
 • son of common birth
 • Si-Ge
 • Son of Heaven
 • t97
 • Tao-di
 • Three Judicial Offices
 • Tianjia
 • Tsundere
 • Twenty-four yamen
 • Uke
 • Xiao’Er
 • Xijing
 • Xiongzhang
 • Yamen
 • Yan Quan
 • Yang Shan Xue
 • Yaoi
 • Yeye
 • Zhenren
 • Zhujiu