Characters: FDCM

*** UPDATING IN PROGRESS ***

◈     ◈     ◈
NamesAlso Known AsDetails
宋辞
Song Ci
梁书鸿
Liang Shuhong
Just a baby fox trying to find his way around.
容白
Rong Bai
鹿绍卿
Lu Shaoqing
"Big beard", but he's actually a handsome one.
闻长初
Wen Changchu
Baby wolf also trying to find his way around
祝亦舒
Zhu Yishu
守舒
Shoushu
Shoushu is his disciple name.
祝昀
Zhu Yun
楼慕歌
Lou Muge
魔尊
Devil Lord, or
Mo-zun
Mo-zun is his title.
戴彦行
Dai Yanxing
离彦真人
Li Yan-Zhenren
傅池
Fu Chi
离池
Li Chi
Li Chi is his disciple name.
冯卓君
Feng Zhuojun
镜老头
Mirror Old Man
姜良
Jiang Liang
温禅
Wen Chan
芩妤
Qinyu